Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Predávajúci postupuje pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údaj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Kupujúci sa musí pred nakupovaním v elektronickom obchode predávajúceho zaregistrovať. Pri registrácii uvedie nasledovné informácie:
 • meno a priezvisko, adresa vrátane štátu,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • ak je kupujúci právnickou osobou aj obchodné meno, IČO a IČ DPH.
 1. Predávajúci uchováva tieto údaje v chránenej databáze na svojom serveri.
 2. Kupujúci môže svoje údaje kedykoľvek meniť a tiež môže požiadať prostredníctvom e-mailu predávajúceho o zrušenie svojej registrácie.
 3. Kupujúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie, ktoré o ňom predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v zákone o ochrane osobných údajov.
 4. Predávajúci osobné údaje kupujúceho nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích osôb, s ktorými predávajúci spolupracuje za účelom správneho vybavenia objednávky kupujúceho. Tieto údaje poskytuje vždy jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky kupujúceho.
 5. Predávajúci chráni databázu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
 6. Kupujúci na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov poskytuje osobné údaje na spracúvanie, a to za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.
 7. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Internetový obchod KUKER.SK je v štádiu prípravy. Objednávky nebudú zatiaľ vybavené. Skryť